Skip to content

Dataskyddsbeskrivning – Andelslaget Finlands Mässas Webbshop

Upprättat 21.05.2018. Senaste ändring: 13.5.2020

1. Personuppgiftsansvarig

Messukeskus, Finlands Mässa Abp
Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
tfn 040 450 3250
FO-nummer: 01163223

2. Kontaktperson som ansvarar för registret

Messukeskus / Kundservice
Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
tfn 040 450 3250
asiakaspalvelu@messukeskus.com

3. Registrets namn

Finlands Mässa Abp / Webbshops kundregister

4. Laglig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

En laglig grund för behandlingen av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är ett avtal i vilket den registrerade är part: den registrerade har köpt en produkt i Finlands Mässa Abp webbshop. Samtidigt är en grund för behandlingen av personuppgifter ett berättigat intresse: den registrerade har rätt att få information om behandlingen och leveransen av den beställning hen gjort samt om andra omständigheter anknutna till kundrelationen.

Syfte med behandlingen av personuppgifter är genomförande av köp som gjorts i webbshoppen, leverans till kunden av produkt eller tjänst som köpts på nätet, lagring av kunduppgifter på lagenligt sätt samt kundservice. Dessutom kan kunduppgifterna användas i följande syften: marknadsföring, kontakt med kunderna, upprätthållande av kundrelation, profilering av kundsegmenten samt insamling av information som är viktig för Finlands Mässa Abp affärsverksamhet.

5. Registrets uppgiftsinnehåll

Uppgifter som sparas i registret är: personens namn, ställning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), kundnummer, uppgifter om tjänster som kunden beställt, deras leverans och fakturering. Andra uppgifter som sparas kan vara webbplatsadresser, IP-adress för nätverksanslutningen, lokaliseringsuppgifter och uppgifter om användning av nätbiljett, användarnamn/profiler på sociala medier, samt andra uppgifter i anslutning till kundrelationen och beställda tjänster.

Om den registrerade finns i Finlands Mässas andra register, kan det finnas annan information om den registrerade som hen själv tillhandahållit eller information som kunnat konstateras av den registrerades beteende, såsom födelseår, kön, intressegrupper som kunden meddelat och kan härledas från kundens beteende, kakor på webbplatsen, information om beställda tjänster och deras ändringar, beteendeinformation i anslutning till marknadsföringsmeddelanden och webbinnehåll samt information om besök i Messukeskus.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som sparas i registret fås av kunden i samband med köp samt bland annat genom meddelanden som skickas på webblanketter, per e-post, per telefon, via sociala medier, från avtal, vid besök på Messukeskus och andra situationer i vilka kunden överlämnar sina uppgifter.

Uppgifter kan också samlas in via marknadsföringskommunikation. Med marknadsföringskommunikation avses innehållet på webbplatser och deras användning (till exempel besök av den registrerade på sidor, klickningar eller andra aktiviteter på webbplatsen), information som den registrerade tillhandahåller på ett webbformulär, den registrerade personens reaktioner på nyhetsbrev (till exempel öppnande av nyhetsbrev, klickningar, förflyttning till en webbplats, lästid). Dessutom avses med marknadsföringskommunikation sociala mediekanaler såsom Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter eller andra sociala medier. Från dessa kanaler kan vi bland annat få information om den registrerades profil, olika segment där den sociala medieplattformen har klassificerat den registrerade eller information om den registrerades reaktioner på den personuppgiftsansvariges aktiviteter på sociala medier.

Förbud mot utlämning av personuppgifter för direktmarknadsföring lagras på särskild begäran av kunden.

7. Regelmässiga överlåtelser av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Vi kan överföra eller överlåta personuppgifter till våra samarbetspartner, om det är nödvändigt för ändamålen enligt denna dataskyddsbeskrivning. Dylika partner kan vara till exempel partner inom marknadsföring eller datasystem samt andra samarbetspartner. I dylika situationer behandlas personuppgifterna enligt den gällande lagstiftningen. Dessutom kan information lämnas ut till ett annat företag om den personuppgiftsansvarige och företaget eller sammanslutningen gemensamt agerar som organisatörer av ett evenemang, en utställning eller som arrangörer av någon annan affärsverksamhet.

Vi kan även anlita utomstående serviceföretag som tillhandahåller betalningstjänster, indrivningstjänster och analystjänster, för att för vår räkning utföra vissa arbetsuppgifter som omfattar behandling av personuppgifter.

Vi kan även överföra eller överlåta personuppgifter till bolagen i vår koncern och till den som fortsätter vår affärsverksamhet till följd av bland annat omorganiseringar, försäljning av affärsverksamhet, sammanslagning, uppdelning, konkurs eller likvidation.

I annat fall säljer eller överlåter vi inte dina uppgifter till utomstående. Vi överför inte heller uppgifter utanför EES-området i andra fall än situationer som dataskyddslagstiftningen tillåter. Om den tillämpliga lagen kräver det, kan personuppgifter även överföras eller överlämnas till myndighet.
Uppgifterna kan publiceras till den del detta har överenskommits med den registrerade.

8. Principer för skydd av registret

Registret hanteras omsorgsfullt och uppgifter som behandlas med IT-system skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Då registeruppgifterna sparas på webbservrar tryggas anordningarnas fysiska och digitala dataskydd på lämpligt sätt. Den personuppgiftsansvarige ser till att de sparade uppgifterna och behörighet att komma åt servrarna och övrig information som är avgörande för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av personal i vars arbetsbeskrivning det ingår.

9. Dina rättigheter i egenskap av registrerad

Rätt till insyn
Andelslaget Finlands Mässa ger dig rätt att granska de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan kontakta oss skriftligen och be oss ange vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt grunden för behandlingen. Andelslaget Finlands Mässa har rätt att kontrollera identiteten hos den som begär information. Om det förflutit under 12 månader från din föregående begäran om information, kan vi kräva en avgift för att genomföra åtgärder för att uppfylla din begäran.

Rätt att begära rättelse av uppgifter
Du har även rätt att korrigera eller komplettera felaktiga, otydliga, icke-kompletta, föråldrade eller onödiga uppgifter.

Rätt att begära att uppgifter raderas 
Du kan även be oss radera dina personuppgifter ur våra system. Vi vidtar de åtgärder du begärt, såvida vi inte har ett legitimt skäl att låta bli att radera uppgiften, t.ex. för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Uppgifterna raderas inte nödvändigtvis genast ur alla våra säkerhetskopierings- eller andra motsvarande system.

Rätt att göra invändningar 
Du har även rätt att begära att användningen av dina personuppgifter begränsas, om uppgifterna behandlas för andra ändamål än för att genomföra vår tjänst eller uppfylla en lagstadgad skyldighet. Du har även rätt att invända mot en fortsatt behandling av dina personuppgifter, även om behandlingen skulle grunda sig på ditt tidigare givna samtycke. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter kan det leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.

Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter 
Du kan begära att vi begränsar behandlingen av vissa personuppgifter. Om du begär att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter kan det leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.

Rätt att överföra uppgifter mellan olika system 
Du har rätt att få ut av oss dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format, för att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@messukeskus.com eller genom att kontakta oss på ovannämnda adresser. Användare som registrerats i våra tjänster ska i första hand göra sin begäran från den e-postadress som registrerats för ifrågavarande tjänsts användaruppgifter och svaret på begäran skickas till den e-postadressen.

Förutom ovannämnda rättigheter och andra rättigheter har du även en i lag garanterad rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller arbetsplats, eller där det påstådda intrånget begicks. I Finland är ifrågavarande tillsynsmyndighet dataombudsmannen.