Skip to content

Dataskyddsbeskrivning – Finlands Mässa Abp:s rapporteringskanal

Upprättad 12.4.2023

1. Personuppgiftsansvarig

Messukeskus, Finlands Mässa Abp
Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
tfn 040 450 3250
FO-nummer: 01163223

2. Kontaktperson som ansvarar för registret

Messukeskus / Kundservice
Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
tfn 040 450 3250
asiakaspalvelu@messukeskus.com

3. Registrets namn

Finlands Mässa Abp:s rapporteringskanal

4. Rättslig grund och syftet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på Europeiska unionens direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (EU 2019/1937), som antogs den 23 oktober 2019.

Enligt direktivet är företagen skyldiga att tillhandahålla till exempel en tillförlitlig rapporteringskanal som gör det möjligt att rapportera om oegentligheter och oetisk verksamhet. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att det ska vara möjligt att uppfylla de skyldigheter som följer av direktivet.

5. Registrets informationsinnehåll

Följande personuppgifter behandlas i tjänsten:

  • förnamn, efternamn, e-postadress, offentligt namn och användarnamn på alla som handlägger anmälningar
  • visselblåsarnas personuppgifter och kontaktuppgifter som de själv angett
  • dessutom kan visselblåsare själva inkludera andra personers uppgifter i rapporten som en del av den skriftliga rapporten eller med hjälp av metadata i bilagor.

6. Regelmässiga informationskällor

Den information som sparas i registret erhålls från visselblåsaren, det finns inga andra regelrätta informationskällor.

7. Regelrätt överlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Om en anonym rapport förutsätter närmare utredning och personuppgifter har angetts i rapporten, kan uppgifterna överlämnas till organisationens utsedda aktörer som ansvarar för undersökningen.

I princip överlämnas personuppgifter inte till aktörer utanför koncernen. Uppgifter kan dock överlämnas till polisen vid misstänkta brott i enlighet med gällande lagstiftning och till exempel till myndigheterna i den utsträckning som tillåts och krävs enligt gällande lagstiftning, myndigheternas föreskrifter och anvisningar från branschorganisationer.

Uppgifterna i registret överförs inte till länder utanför EU eller EES.

8. Principer för skydd av registret

Registret hanteras omsorgsfullt och uppgifter som behandlas med informationssystem skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Då registeruppgifterna sparas på webbservrar tryggas anordningarnas fysiska och digitala dataskydd på lämpligt sätt. Den personuppgiftsansvarige ser till att de sparade uppgifterna, behörigheten att komma åt servrarna och den övriga informationen som är avgörande för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av personal i vars arbetsbeskrivning det ingår.

Uppgifterna i anmälan sparas krypterat i databasen. Personuppgiftsbiträdet har inte tillgång till de sparade uppgifterna, utan uppgifterna är endast tillgängliga för de handläggare av anmälningar som den personuppgiftsansvarige utsett. Den personuppgiftsansvarige kan begränsa tillgången till anmälningar på grundval av olika anmälningstyper.

9. Dina rättigheter i egenskap av registrerad

I lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022) begränsas den registrerades rättigheter när det gäller begränsning av behandlingen av personuppgifter och rätten till tillgång till uppgifter (31 §). Finlands Mässa Abp följer dessa begränsningar och därtill relaterad praxis.

Finlands Mässa Abp ger dig rätt att granska de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan kontakta oss skriftligen och be oss ange vilka personuppgifter vi behandlar om dig och grunden för behandlingen. Finlands Mässa Abp har rätt att kontrollera identiteten hos den som begär information.  Om mindre än 12 månader förflutit sedan din föregående begäran om information kan vi kräva en avgift för att vidta åtgärder för att uppfylla din begäran.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att begära att Finlands Mässa Abp rättar, raderar eller kompletterar de personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade med tanke på syftet med behandlingen av uppgifter. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begränsa och göra invändning mot behandlingen av personuppgifter och rätt att få information om personuppgiftsincidenter.

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen asiakaspalvelu@messukeskus.com

eller genom att kontakta oss på de adresser som anges ovan. Begäran ska i första hand göras från den e-postadress som är registrerad i användaruppgifterna, och svaret på begäran skickas till denna e-postadress.

Utöver de ovannämnda rättigheterna och dina övriga rättigheter har du också en i lag garanterad rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din stadigvarande hemort eller arbetsplats, eller där den framhållna överträdelsen av personuppgiftsförordningen har ägt rum. I Finland är dataombudsmannen denna tillsynsmyndighet.