Skip to content

Dataskyddsbeskrivning – Finlands Mässas passerkortsregister

Upprättat 23.05.2018. Senaste ändring: 18.1.2022

1. Personuppgiftsansvarig

Messukeskus, Finlands Mässa Abp
Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
tfn 040 450 3250
FO-nummer: 01163223

2. Kontaktperson som ansvarar för registret

Messukeskus / Kundservice
Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
tfn 040 450 3250
asiakaspalvelu@messukeskus.com

3. Registrets namn

Finlands Mässas passerkortsregister

4. Laglig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

En laglig grund för behandlingen av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den personuppgiftsansvariges och utställarens lagstadgade  berättigade intresse och avtalet mellan dessa två: i  passerkortsregistret skrivs in de beviljade passerkorten. Finlands Mässa och Messukeskus måste veta till vem passerkort har beviljats, för att kunna övervaka vem som rör sig i vår fastighet. Dessutom har de som anmält sig som utställare en avtalsbaserad rätt att bygga sina montrar och alltså erhålla passerkort för sin personal. Registret upprätthålls även för att garantera säkerheten och identifiera dem som rör sig i lokalerna under  uppbyggandet, då Finlands Mässas lokaler är öppna endast för personalen och personal som bygger upp evenemanget.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att ge personerna i registret rätt att i arbetsuppgifter röra sig i Finlands Mässsa lokaler i Messukeskus.   Registrets syfte är även kommunikation till evenemangen i Messukeskus både med traditionella medel eller elektroniskt och med textmeddelanden.

5. Registrets uppgiftsinnehåll

Uppgifter som sparas i registret är: personens namn, företag/organisation, i vilken egenskap personen använder passerkortet (byggare, utövande konstnär, e.d.) och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress).

6. Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som sparas i registret fås av kunden bl.a. genom meddelanden som skickas på webblanketter, per e-post, per telefon, från avtal och andra situationer i vilka kunden överlämnar uppgifter om personal som deltar i uppförandet. Vi får dessutom uppgifter av andra personer som behöver passerkort, bland annat arrangörer av utställningar, utställare, andra tredje parter samt Finlands Mässas programproduktion och andra enheter i Finlands Mässa.

7. Regelmässiga överlåtelser av uppgifter och överföring av  uppgifter utanför EU eller EES

Vi kan överföra eller överlåta personuppgifter till våra samarbetspartner, om det är nödvändigt för ändamålen enligt denna dataskyddsbeskrivning. Dylika partner är till exempel en utställningsarrangör, samarbetspartner, system för insamling av s.k. leads eller läsare av kontaktuppgifter samt en elektronisk mötes- och nätverkstjänst som används vid evenemanget. Dessutom kan uppgifter överlämnas till marknadsföringspartner, t.ex. en partner som levererar ett nyhetsbrevsverktyg eller till medieredaktioner, IT-systemleverantörer eller andra partner som Finlands Mässa samarbetar med. Uppgifter kan överlämnas även till utställare, om besökaren har gett sitt samtycke till det. I dylika situationer behandlas personuppgifterna enligt den gällande lagstiftningen.

Vi kan även anlita utomstående serviceföretag som tillhandahåller betalningstjänster, indrivningstjänster och analytiktjänster, för att för vår räkning utföra vissa arbetsuppgifter som omfattar behandling av personuppgifter.

Vi kan även överföra eller överlåta personuppgifter till bolagen i vår koncern och till den som fortsätter vår affärsverksamhet till följd av bl.a. omorganisationer, försäljning av affärsverksamhet, sammanslagning, uppdelning, konkurs eller likvidation.

I annat fall säljer eller överlåter vi inte dina uppgifter till utomstående. Vi överför inte heller uppgifter utanför EES-området i andra fall än situationer som dataskyddslagstiftningen tillåter. Om den tillämpliga lagen kräver det, kan personuppgifter även överföras eller överlämnas till myndighet.

8. Principer för skydd av registret

Registret hanteras omsorgsfullt och uppgifter som behandlas med IT-system skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Då registeruppgifterna sparas på webbservrar tryggas anordningarnas fysiska och digitala dataskydd på lämpligt sätt. Den personuppgiftsansvarige ser till att de sparade uppgifterna och behörighet att komma åt servrarna och övrig information som är avgörande för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av personal i vars arbetsbeskrivning det ingår eller av samarbetspartner med vilka ett separat avtal har ingåtts om behandling av registret.

9. Dina rättigheter i egenskap av registrerad

Rätt till insyn

Finlands Mässa ger dig rätt att granska de personuppgifter om dig som vi behandlar.  Du kan kontakta oss skriftligen och be oss ange vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt grunden för behandlingen. Finlands Mässa har rätt att kontrollera identiteten hos den som begär information. Om det förflutit under 12 månader från din föregående begäran om information, kan vi kräva en avgift för att genomföra åtgärder för att uppfylla din begäran.

Rätt att begära rättelse av uppgifter

Du har även rätt att korrigera eller komplettera felaktiga, otydliga, icke-kompletta, föråldrade eller onödiga uppgifter.

Rätt att begära att uppgifter raderas

Du kan även be oss radera dina personuppgifter ur våra system. Vi vidtar de åtgärder du begärt, såvida vi inte har ett legitimt skäl att låta bli att radera uppgiften, t.ex. för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Uppgifterna raderas inte nödvändigtvis genast ur alla våra säkerhetskopierings- eller andra motsvarande system.

Rätt att göra invändningar

Du har även rätt att begära att användningen av dina personuppgifter begränsas, om uppgifterna behandlas för andra ändamål än för att genomföra vår tjänst eller uppfylla en lagstadgad skyldighet. Du har även rätt att invända mot en fortsatt behandling av dina personuppgifter, även om behandlingen skulle grunda sig på ditt tidigare givna samtycke. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter kan det leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.

Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter

Du kan begära att vi begränsar behandlingen av vissa personuppgifter. Om du begär att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter kan det leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.

Rätt att överföra uppgifter mellan olika system  
Du har rätt att få ut av oss dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format, för att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig .   Du kan utnyttja dina rättigheter genom att skicka e-post till adressen  asiakaspalvelu@messukeskus.com eller genom att kontakta oss på ovannämnda adresser. Användare som registrerats i våra tjänster ska i första hand göra sin begäran från den e-postadress  som registrerats för ifrågavarande tjänsts användaruppgifter och svaret på begäran skickas till den e-postadressen.

Förutom ovannämnda rättigheter och andra rättigheter har du även en i lag garanterad rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller arbetsplats, eller där det påstådda intrånget begicks. I Finland är ifrågavarande tillsynsmyndighet dataombudsmannen.