Skip to content

Dataskyddsbeskriving – Messuklubis kundregister

Upprättat 18.05.2018. Senaste ändring: 13.05.2020.

1. Personuppgiftsansvarig

Messukeskus, Andelslaget Finlands Mässa
Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
tfn 040 450 3250
FO-nummer: 01163223

2. Kontaktperson som ansvarar för registret

Messukeskus / Kundservice
Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
tfn 040 450 3250
asiakaspalvelu@messukeskus.com

3. Registrets namn

Andelslaget Finlands Mässas stamkundsprogram Messuklubis kundregister.

4. Laglig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

En laglig grund för behandlingen av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är personens samtycke (dokumenterat, frivilligt, individuellt, medvetet och entydigt).  En annan grund är även ett avtal genom vilket den registrerade blivit medlem i Messuklubi.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är marknadsföring med traditionella metoder, såsom direktmarknadsföring, marknadsföring med elektroniska medel och textmeddelanden, om kunden inte har förbjudit marknadsföring. Syfte med behandlingen av personuppgifter är dessutom kontakt med kunderna, upprätthållande av kundrelation, profilering av kundsegmenten samt insamling av information som är viktig för Andelslaget Finlands Mässas affärsverksamhet.

5. Registrets uppgiftsinnehåll

Uppgifter som sparas i registret är: personens namn,  kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), födelseår, kön, kundnummer, intressegrupper angivna av kunden eller konstaterade genom kundens beteende, IP-adress för nätverksanslutningen, kakor på webbplatsen, lokaliseringsuppgifter och uppgifter om biljettanvändning, användarnamn/profiler på sociala medier, uppgifter om beställda tjänster och ändringar i dem, faktureringsuppgifter, beteendeuppgifter i anslutning till marknadsföringsmeddelanden och internetinnehåll, uppgifter om besök på Messukeskus samt övriga uppgifter i anslutning till kundrelationen och beställda tjänster.  Uppgifterna behandlas så länge den registrerade är medlem i Messuklubi. På begäran av den registrerade upphör behandlingen av uppgifterna tidigare.

Messuklubis register är avsett för personer på över 13 år, så registret innehåller inte personuppgifter för icke 13 år fyllda.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som sparas i registret fås av kunden bland annat genom webblanketter, per e-post, per telefon, via sociala medier, olika lösningar som används i Messukeskus, såsom elektroniska ingångsportar, från avtal, kundmöten och andra situationer i vilka kunden överlämnar sina uppgifter. Kontakt- och kunduppgifter kan även samlas in genom olika tävlingar och marknadsföringskommunikation. Förbud mot utlämning av personuppgifter för direktmarknadsföring lagras på särskild begäran av kunden.

Med marknadsföringskommunikation avses innehållet på webbplatser och deras användning (till exempel besök av den registrerade på sidor, klickningar eller andra aktiviteter på webbplatsen), information som den registrerade tillhandahåller på ett webbformulär, den registrerade personens reaktioner på nyhetsbrev (till exempel öppnande av nyhetsbrev, klickningar, förflyttning till en webbplats, lästid). Dessutom avses med marknadsföringskommunikation sociala mediekanaler såsom Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter eller andra sociala medier. Från dessa kanaler kan vi bland annat få information om den registrerades profil, olika segment där den sociala medieplattformen har klassificerat den registrerade eller information om den registrerades reaktioner på den personuppgiftsansvariges aktiviteter på sociala medier.

7. Regelmässiga överlåtelser av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Vi kan överföra eller överlåta personuppgifter till våra samarbetspartner, om det är nödvändigt för ändamålen enligt denna dataskyddsbeskrivning. Dylika partner kan vara till exempel partner inom marknadsföring eller datasystem samt andra samarbetspartner. I dylika situationer behandlas personuppgifterna enligt den gällande lagstiftningen.

Vi kan även anlita utomstående serviceföretag som tillhandahåller betalningstjänster, indrivningstjänster och analytiktjänster, för att för vår räkning utföra vissa arbetsuppgifter som omfattar behandling av personuppgifter.

Vi kan även överföra eller överlåta personuppgifter till bolagen i vår koncern och till den som fortsätter vår affärsverksamhet till följd av bl.a. omorganisationer, försäljning av affärsverksamhet, sammanslagning, uppdelning, konkurs eller likvidation.

I annat fall säljer eller överlåter vi inte dina uppgifter till utomstående. Vi överför inte heller uppgifter utanför EES-området i andra fall än situationer som dataskyddslagstiftningen tillåter. Om den tillämpliga lagen kräver det, kan personuppgifter även överföras eller överlämnas till myndighet.
Uppgifterna kan publiceras till den del detta har överenskommits med den registrerade.

8. Principer för skydd av registret

Registret hanteras omsorgsfullt och uppgifter som behandlas med IT-system skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Då registeruppgifterna sparas på webbservrar tryggas anordningarnas fysiska och digitala dataskydd på lämpligt sätt. Den personuppgiftsansvarige ser till att de sparade uppgifterna och behörighet att komma åt servrarna och övrig information som är avgörande för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av personal eller partner i vars arbetsbeskrivning det ingår.
De anställda som sköter uppgifterna i kundregistret är bundna av tystnadsplikt. Uppgifter berättas för eller överlåts till utomstående endast med anledning av lagstadgad anmälningsskyldighet, som på kundens egen begäran eller på en på lagen baserad begäran av en myndighet. Systemet är skyddat genom tekniska lösningar.

9. Dina rättigheter i egenskap av registrerad

Rätt till insyn

Andelslaget Finlands Mässa ger dig rätt att granska de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan kontakta oss skriftligen och be oss ange vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt grunden för behandlingen. Andelslaget Finlands Mässa har rätt att kontrollera identiteten hos den som begär information. Om det förflutit under 12 månader från din föregående begäran om information, kan vi kräva en avgift för att genomföra åtgärder för att uppfylla din begäran.

Rätt att begära rättelse av uppgifter

Du har även rätt att korrigera eller komplettera felaktiga, otydliga, icke-kompletta, föråldrade eller onödiga uppgifter.

Rätt att begära att uppgifter raderas

Du kan även be oss radera dina personuppgifter ur våra system. Vi vidtar de åtgärder du begärt, såvida vi inte har ett legitimt skäl att låta bli att radera uppgiften, t.ex. för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Uppgifterna raderas inte nödvändigtvis genast ur alla våra säkerhetskopierings- eller andra motsvarande system.

Rätt att göra invändningar

Du har även rätt att begära att användningen av dina personuppgifter begränsas, om uppgifterna behandlas för andra ändamål än för att genomföra vår tjänst eller uppfylla en lagstadgad skyldighet. Du har även rätt att invända mot en fortsatt behandling av dina personuppgifter, även om behandlingen skulle grunda sig på ditt tidigare givna samtycke. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter kan det leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.

Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter

Du kan begära att vi begränsar behandlingen av vissa personuppgifter. Om du begär att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter kan det leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.

Rätt att överföra uppgifter mellan olika system

Du har rätt att få ut av oss dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format, för att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@messukeskus.com
eller genom att kontakta oss på ovannämnda adresser. Användare som registrerats i våra tjänster ska i första hand göra sin begäran från den e-postadress som registrerats för ifrågavarande tjänsts användaruppgifter och svaret på begäran skickas till den e-postadressen.

Förutom ovannämnda rättigheter och andra rättigheter har du även en i lag garanterad rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller arbetsplats, eller där det påstådda intrånget begicks. I Finland är ifrågavarande tillsynsmyndighet dataombudsmannen.