Skip to content

Dataskyddsbeskrivning – Andelslaget Finlands Mässas företagskundregister

Upprättat 21.05.2018. Senaste ändring: inga ändringar har gjorts.

1. Personuppgiftsansvarig

Messukeskus, Andelslaget Finlands Mässa
Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
tfn 040 450 3250
FO-nummer: 01163223

2. Kontaktperson som ansvarar för registret

Messukeskus / Kundservice
Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
tfn 040 450 3250
asiakaspalvelu@messukeskus.com

3. Registrets namn

Andelslaget Finlands Mässas företagskundregister

4. Laglig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

En laglig grund för behandlingen av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse (t.ex. kundrelation, anställning, medlemskap).

Syfte med behandlingen av personuppgifter är kontakt med kunderna, upprätthållande av kundrelation, marknadsföring och profilering av kunddata i försäljnings- och statistiska syften samt skapande av en information som är viktig för affärsverksamheten.

5. Registrets uppgiftsinnehåll

Uppgifter som sparas i registret är: personens namn, ställning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), kundnummer, webbplatsadresser, IP-adress för nätverksanslutningen, användarnamn/profiler på sociala medier, lokaliseringsuppgifter, beteendeuppgifter, profileringsuppgifter, uppgifter om beställda tjänster och ändringar i dem, faktureringsuppgifter, uppgifter om besök på Messukeskus samt övriga uppgifter i anslutning till kundrelationen och beställda tjänster.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som sparas i registret samlas in då en eventuell kundrelation skapas, då en officiell kundrelation skapas och av den information som kunden under denna tid ger till den personuppgiftsansvarige. Kontakt- och kunduppgifter kan även samlas in genom olika marknadsföringskampanjer. De uppgifter som sparas i registret fås av kunden bl.a. genom meddelanden som skickas på webblanketter, per e-post, per telefon, via sociala medier, från avtal, kundmöten, reklamationer och andra situationer i vilka kunden överlämnar sina uppgifter. Förbud mot utlämning av personuppgifter för direktmarknadsföring lagras på särskild begäran av kunden. Kunddata kan även fås av parter som överlåter dem till den personuppgiftsansvarige som en del av ett avtal, såsom till exempel arrangören av ett evenemang. Den överlåtande enheten är då ansvarig för att det  överlåtna registret är korrekt, uppdaterat och uppfyller GDPR-förordningen.

7. Regelmässiga överlåtelser av uppgifter och överföring av  uppgifter utanför EU eller EES

Vi kan överföra eller överlåta personuppgifter till våra samarbetspartner, om det är nödvändigt för ändamålen enligt denna dataskyddsbeskrivning. Dylika partner kan vara till exempel partner inom marknadsföring eller datasystem samt andra samarbetspartner. I dylika situationer behandlas personuppgifterna enligt den gällande lagstiftningen.

Vi kan även anlita utomstående serviceföretag som tillhandahåller betalningstjänster, indrivningstjänster och analytiktjänster, för att för vår räkning utföra vissa arbetsuppgifter som omfattar behandling av personuppgifter.

Vi kan även överföra eller överlåta personuppgifter till bolagen i vår koncern och till den som fortsätter vår affärsverksamhet till följd av bl.a. omorganisationer, försäljning av affärsverksamhet, sammanslagning, uppdelning, konkurs eller likvidation.

I annat fall säljer eller överlåter vi inte dina uppgifter till utomstående. Vi överför inte heller uppgifter utanför EES-området i andra fall än situationer som dataskyddslagstiftningen tillåter. Om den tillämpliga lagen kräver det, kan personuppgifter även överföras eller överlämnas till myndighet.

Uppgifterna kan publiceras till den del detta har överenskommits med den registrerade.

8. Principer för skydd av registret

Registret hanteras omsorgsfullt och uppgifter som behandlas med IT-system skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Då registeruppgifterna sparas på webbservrar tryggas anordningarnas fysiska och digitala dataskydd på lämpligt sätt. Den personuppgiftsansvarige ser till att de sparade uppgifterna och behörighet att komma åt servrarna och övrig information som är avgörande för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av personal i vars arbetsbeskrivning det ingår.

9. Dina rättigheter i egenskap av registrerad

Rätt till insyn

Andelslaget Finlands Mässa ger dig rätt att granska de personuppgifter om dig som vi behandlar.  Du kan kontakta oss skriftligen och be oss ange vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt grunden för behandlingen. Andelslaget Finlands Mässa har rätt att kontrollera identiteten hos den som begär information. Om det förflutit under 12 månader från din föregående begäran om information, kan vi kräva en avgift för att genomföra åtgärder för att uppfylla din begäran.

Rätt att begära rättelse av uppgifter

Du har även rätt att korrigera eller komplettera felaktiga, otydliga, icke-kompletta, föråldrade eller onödiga uppgifter.

Rätt att begära att uppgifter raderas

Du kan även be oss radera dina personuppgifter ur våra system. Vi vidtar de åtgärder du begärt, såvida vi inte har ett legitimt skäl att låta bli att radera uppgiften, t.ex. för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Uppgifterna raderas inte nödvändigtvis genast ur alla våra säkerhetskopierings- eller andra motsvarande system.

Rätt att göra invändningar

Du har även rätt att begära att användningen av dina personuppgifter begränsas, om uppgifterna behandlas för andra ändamål än för att genomföra vår tjänst eller uppfylla en lagstadgad skyldighet. Du har även rätt att invända mot en fortsatt behandling av dina personuppgifter, även om behandlingen skulle grunda sig på ditt tidigare givna samtycke. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter kan det leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.

Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter

Du kan begära att vi begränsar behandlingen av vissa personuppgifter. Om du begär att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter kan det leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.

Rätt att överföra uppgifter mellan olika system

Du har rätt att få ut av oss dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format, för att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan utnyttja dina rättigheter genom att skicka e-post till adressen  asiakaspalvelu@messukeskus.com eller genom att kontakta oss på ovannämnda adresser. Användare som registrerats i våra tjänster ska i första hand göra sin begäran från den e-postadress  som registrerats för ifrågavarande tjänsts användaruppgifter och svaret på begäran skickas till den e-postadressen.

Förutom ovannämnda rättigheter och andra rättigheter har du även en i lag garanterad rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller arbetsplats, eller där det påstådda intrånget begicks. I Finland är ifrågavarande tillsynsmyndighet dataombudsmannen.