Skip to content

Dataskyddsbeskrivning – Andelslaget Finlands Mässas bloggarregister

Upprättat 28.4.2014, ändrat 21.5.2018

1. Personuppgiftsansvarig

Andelslaget Finlands Mässa (i kommunikation används namnet: Messukeskus)
Mässplatsen 1, PB 21, 00521 Helsingfors
tfn 040 450 3250
fax 09 142 358
communications@messukeskus.com
FO-nummer: 0116322-3

2. Person som ansvarar för registerärenden

Kommunikationschef Tarja Gordienko, Andelslaget Finlands Mässa, kommunikation, tfn 040 450 3250, communications@messukeskus.com

3. Registrets namn

Andelslaget Finlands Mässas bloggarregister

4. Laglig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter
En laglig grund för behandlingen av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är personens samtycke (dokumenterat, frivilligt, individuellt, medvetet och entydigt).  En annan grund är även ett avtal genom vilket den registrerade har registrerat sig som representant för ett digitalt medium till Messukeskus.

Syfte med behandlingen av personuppgifter är marknadsföring med traditionella metoder, såsom direktmarknadsföring, marknadsföring med elektroniska medel och textmeddelanden, om kunden inte har förbjudit marknadsföring. Syfte med behandlingen av personuppgifter är dessutom kontakt med kunderna, upprätthållande av kundrelation, profilering av kundsegmenten samt insamling av information som är viktig för Andelslaget Finlands Mässas affärsverksamhet.

Andelslaget Finlands Mässas bloggarregister används för ackreditering av bloggare som besöker mässor, för att informera om Andelslaget Finlands Mässas egna evenemang och för skötsel av bloggarrelationer samt för att uppskatta antalet bloggare som har besökt Messukeskus.
Användning av bloggarregistret för information om evenemang innebär att bloggarna får information om evenemang, förfrågan om samarbete och inbjudningar till olika tillställningar.

5. Registrets uppgiftsinnehåll

Som obligatoriska uppgifter insamlas

bloggens namn
bloggens nätadress
teman som bloggen behandlar
antal klick per sida/mån.
antal blogguppdateringar (en gång i veckan eller oftare/ett par gånger i månaden/en gång i månaden eller mer sällan)
kanaler inom de sociala medierna som använder bloggen och hur många följare/tyckare bloggen har på ifrågavarande kanaler
tillåtelse att överlåta kontaktuppgifter till utställare
Kontaktuppgifter (namn, e-post, telefon)
Registerbeskrivningen är allmänt tillgänglig i Messukeskus pressrum och på webbplatsen www.messukeskus.com.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Registeruppgifterna registreras i systemet när bloggaren ansöker om bloggarpass med nätblankett. Ackrediterade bloggare får ett passerkort från Messukeskus, som ger rätt till inträde på ett mässevenemang som ordnats av Andelslaget Finlands Mässa. Inträdet är gratis för ackrediterade bloggare.

Ackrediteringarna av bloggare registreras i en databas i anslutning till varje evenemang, som kan utnyttjas vid Andelslaget Finlands Mässas evenemang enligt eget övervägande. En bloggare kan förbjuda användningen av uppgifterna för andra ändamål än ackreditering på mässan.

Dessutom kan uppgifter som bloggarna själva gett samlas i registret till exempel från bloggsidor.

7. Regelmässiga överlåtelser av uppgifter och överföring av  uppgifter utanför EU eller EES
Vi kan överföra eller överlåta personuppgifter till våra samarbetspartner, om det är nödvändigt för ändamålen enligt denna dataskyddsbeskrivning. Dylika partner kan vara till exempel partner inom marknadsföring eller datasystem samt andra samarbetspartner. I dylika situationer behandlas personuppgifterna enligt den gällande lagstiftningen.

Vi kan även anlita utomstående serviceföretag som tillhandahåller betalningstjänster, indrivningstjänster och analytiktjänster, för att för vår räkning utföra vissa arbetsuppgifter som omfattar behandling av personuppgifter.

Vi kan även överföra eller överlåta personuppgifter till bolagen i vår koncern och till den som fortsätter vår affärsverksamhet till följd av bl.a. omorganisationer, försäljning av affärsverksamhet, sammanslagning, uppdelning, konkurs eller likvidation.

I annat fall säljer eller överlåter vi inte dina uppgifter till utomstående. Vi överför inte heller uppgifter utanför EES-området i andra fall än situationer som dataskyddslagstiftningen tillåter. Om den tillämpliga lagen kräver det, kan personuppgifter även överföras eller överlämnas till myndighet.
Uppgifterna kan publiceras till den del detta har överenskommits med den registrerade.

8. Principer för skydd av registret

Registret hanteras omsorgsfullt och uppgifter som behandlas med IT-system skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Då registeruppgifterna sparas på webbservrar tryggas anordningarnas fysiska och digitala dataskydd på lämpligt sätt. Den personuppgiftsansvarige ser till att de sparade uppgifterna och behörighet att komma åt servrarna och övrig information som är avgörande för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av personal eller partner i vars arbetsbeskrivning det ingår.
De anställda som sköter uppgifterna i kundregistret är bundna av tystnadsplikt. Uppgifter berättas för eller överlåts till utomstående endast med anledning av lagstadgad anmälningsskyldighet, som på kundens egen begäran eller på en på lagen baserad begäran av en myndighet. Systemet är skyddat genom tekniska lösningar.

9. Dina rättigheter i egenskap av registrerad

Rätt till insyn

Andelslaget Finlands Mässa ger dig rätt att granska de personuppgifter om dig som vi behandlar.  Du kan kontakta oss skriftligen och be oss ange vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt grunden för behandlingen. Andelslaget Finlands Mässa har rätt att kontrollera identiteten hos den som begär information.  Om det förflutit under 12 månader från din föregående begäran om information, kan vi kräva en avgift för att genomföra åtgärderna för att uppfylla din begäran.

Rätt att begära rättelse av uppgifter

Du har även rätt att korrigera eller komplettera felaktiga, otydliga, icke-kompletta, föråldrade eller onödiga uppgifter.

Rätt att begära att uppgifter raderas

Du kan även be oss radera dina personuppgifter ur våra system. Vi vidtar de åtgärder du begärt, såvida vi inte har ett legitimt skäl att låta bli att radera uppgiften, t.ex. för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Uppgifterna raderas inte nödvändigtvis genast ur alla våra säkerhetskopierings- eller andra motsvarande system.

Rätt att göra invändningar

Du har även rätt att begära att användningen av dina personuppgifter begränsas, om uppgifterna behandlas för andra ändamål än för att genomföra vår tjänst eller uppfylla en lagstadgad skyldighet. Du har även rätt att invända mot en fortsatt behandling av dina personuppgifter, även om behandlingen skulle grunda sig på ditt tidigare givna samtycke. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter kan det leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.

Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter

Du kan begära att vi begränsar behandlingen av vissa personuppgifter. Om du begär att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter kan det leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.

Rätt att överföra uppgifter mellan olika system

Du har rätt att få ut av oss dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format, för att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig .

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@messukeskus.com
eller genom att kontakta oss på ovannämnda adresser. Användare som registrerats i våra tjänster ska i första hand göra sin begäran från den e-postadress  som registrerats för ifrågavarande tjänsts användaruppgifter och svaret på begäran skickas till den e-postadressen.

Förutom ovannämnda rättigheter och andra rättigheter har du även en i lag garanterad rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller arbetsplats, eller där det påstådda intrånget begicks. I Finland är ifrågavarande tillsynsmyndighet dataombudsmannen.