Skip to content

FINLANDS MÄSSA ABP – ALLMÄNNA DELTAGARVILLKOR

Genom att underteckna anmälan eller genom att sända in en elektronisk anmälan förbinder sig utställaren att delta i mässevenemanget och följa dessa allmänna deltagarvillkor samt de kompletterande villkor eller anvisningar som har givits.
1. Utställare och produkter
Utställarna kan vara tillverkare, producenter eller försäljare av sådana produkter och tjänster som nämns i produktgrupperna för evenemanget eller auktoriserade representanter för dessa samt organisationer och utgivare inom branschen.
Endast sådana produkter och tjänster som Finlands Mässa Abp (nedan ”Arrangören”) har godkänt får ställas ut. Arrangören har rätt att avlägsna utställningsföremål och sådana produkter och tjänster som kan vara skadliga eller störande för de andra utställarna eller publiken. Utställaren ansvarar för sina egna produkters och tjänsters lagenliga tillstånd, dokument och utredningar.
2. Anmälan som utställare och annullering av deltagande
En bindande anmälan som utställare görs genom att sända in en skriftlig eller elektronisk anmälan till Arrangören. Efter att anmälan har mottagits godkänner Arrangören utställarens anmälan och sänder en skriftlig eller elektronisk bekräftelse till utställaren. Arrangören har rätt att förkasta en anmälan. Arrangören har
också rätt att, efter eget övervägande, återta sitt godkännande före evenemanget eller under det, häva avtalet och återbetala eventuella avgifter som redan betalats, om utställaren, dess arbetstagare, ägare eller andra närstående parter har handlat i strid med lagen eller god sed, eller om Arrangören anser att
utställarens deltagande i mässevenemanget kan orsaka störningar eller fara för mässbesökarna eller de övriga utställarna eller riskerar evenemangets anseende eller ekonomiska framgång. I sådana fall har utställaren inte utöver återbetalning av avgifterna rätt till ersättning från Arrangören. Utställaren får inte hyra ut
eller vidareöverlåta sin monter eller en del av denna utan skriftligt tillstånd från Arrangören.
3. Detaljhandel, matservering och utskänkning
Om det inte i de här villkoren eller på annat sätt förbjuds, är detaljhandel i regel är tillåten under evenemangets gång. I montern får inte finns synliga förråd.
Compass Group FS Finland Oy och speciellt utnämnda restauranger har ensamrätt på restaurangverksamhet i Helsingfors Mässcentrum. Utställaren har dock rätt att bjuda på smakprov av mat och icke alkoholhaltiga drycker i sin monter. Detta förutsatt att det sker utan krav på vederlag. Det är även tillåtet att sälja livsmedel som kunden tar med sig hem. Att sälja mat och dryck som ska förtäras på ort och ställe är förbjudet, om parterna inte på förhand uttryckligen har kommit överens om det. På evenemang för restaurang- och livsmedelsbranschen iakttas huvudsakligen evenemangsspecifika villkor. Utställaren ansvarar för att göra upp och följa en plan för egenkontroll samt utföra de an mälningar och ansökningar om lov som livsmedelslagen, och eventuella andra bestämmelser, förutsätter.
All sorts utskänkning av alkohol är förbjuden om parterna inte på förhand uttryckligen har kommit överens om det.
4. Montrarnas placering
Arrangören bestämmer den slutliga placeringen av montrarna med beaktande av den ändamålsenliga användningen av hallarna, den utställningsspecifika indelningen i branschgrupper samt i mån av möjlighet utställarnas önskemål. Arrangören har rätt att utan att rådgöra med utställaren öka eller minska den yta som har reserverats åt utställaren med högst 10 % eller ändra monterns läge, om planlösningen för evenemanget ändras i sin helhet eller delvis från den ursprungliga planen.
5. Annullering av anmälan eller minskning av monterstorleken samt återgång av rätten att disponera över montern till Arrangören
5.1. Utställaren har rätt att annullera sin anmälan eller minska storleken på den reserverade montern inom sju (7) dygn räknat från dateringen på den bekräftelse Arrangören har sänt. Annulleringen eller ändringen av storleken på montern skall göras skriftligen. Om utställaren annullerar sin anmälan eller minskar storleken på montern efter utgången av tidsfristen har Arrangören rätt att uppbära deltagaravgifterna till deras fulla belopp i enlighet med den bekräftade anmälan.Om anmälan gjorts senare än trettio (30) dagar innan evenemanget börjar är anmälan bindande från och med anmälningsdagen. Dessa annullerings- och betalningsvillkor gäller en komplett monterlösning som beställts i samband med anmälan.
5.2. Rätten att disponera över montern återgår till Arrangören:
a) om utställaren annullerar sin anmälan, eller
b) om utställaren inte erlägger deltagaravgifterna inom den tid som anges i deltagarvillkoren för mässan i fråga, eller
c) om utställaren inte tar sin monter i bruk senast klockan 12 dagen före mässan öppnar, såvida man inte har kommit överens om annat, eller
d) om utställaren på annat sätt väsentligen bryter mot deltagarvillkoren eller de anvisningar som har getts för att komplettera dessa.
Om rätten att disponera över montern återgår till Arrangören i enlighet med den ovan nämnda punkt 5.2, har Arrangören rätt att uppbära deltagaravgifterna till deras fulla belopp i enlighet med den av Arrangören bekräftade anmälningen. Arrangören har då dessutom rätt att sälja montern igen eller använda utrymmet
för något annat ändamål.
6. Hyresvillkor 
Strukturer och möbler priser inkluderar hyra, installation och demonteringskostnader under hela evenemanget. Om en produkt som redan levererats till standen avbryts har Messukeskus rätt att ta ut hela priset för produkten.
Strukturer och möbler att hyra är endast för inomhusbruk. Profilstrukturen och standardstrukturen är separata strukturer som inte kan kombineras. Av säkerhetsskäl har Messukeskus rätten att lägga till stödstrukturer och att debitera utställaren de resulterande kostnaderna.
För dekorering, använd tejp eller dekorkrokar med låg lim i profilstrukturen. Du kan fästa föremål till standardstrukturen med klistermärken, små skruvar eller spikar. Det är upp till utställaren att ta bort etiketter, skruvar och spikar i slutet av evenemanget. Om de inte tas bort har Messukeskus rätt att debitera kostnaderna för deras borttagning.
I el- och belysningspriser ingår uthyrning av elektriska / belysningsarmaturer, kablar och annat installationsmaterial samt installation och demontering. Om ytterligare klaffar, kablar eller annat material krävs för installation av armaturer och skenor eller annat specialmaterial, kommer materialet och installationsarbetet att laddas separat. Elektrisk installation på Messukeskus utförs av PKS-Talotekniikka Oy som en underleverantör av Messukeskus. Utställarnas elektriska apparater måste uppfylla kraven i SFS 6000- 7-711. Uttag på mindre än 20 A måste vara utrustade med jordläckströmbrytare på 30 mA.
AV-utrustningens priser inkluderar hyres-, installations- och borttagningskostnader om inte annat anges. Utställaren är skyldig att ersätta förlorade eller skadade strukturer, möbler, AV-utrustning och elektriska / belysningsarmaturer och tillbehör till deras fulla värde.
Klagomål relaterade till byggandet av stativet eller till beställda produkter och tjänster, såsom defekta produkter, måste göras till Messukeskus Office på messutoimisto@messukeskus.com under konstruktion eller under mässan för att identifiera och korrigera bristen eller felet av personal från Messukeskus. Felaktiga produktdefekter eller defekter återbetalas inte.
7. Uppmontering av montrarna 
Om en produkt som redan har levererats till montern annulleras, har Messukeskus rätt att debitera fullt pris för produkten. Ifall produkten ännu inte levererats till montern, strävar Mässcentrum till att annullera alla anskaffningar i enlighet med kundens önskemål. I detta fall har Mässcentrum rätt att debitera kunden alla de extra kostnader som tillkommer härav. T.ex. de grafiska produkter samt specialkonstruktioner och möbler som enligt kundens beställning redan har utförts, debiteras i annulleringsfall enligt ursprunglig beställning.
8. Ändrings- och annulleringsvillkor 
Utställaren ansvarar för sin monter i fråga om uppmontering, dekor, nedmontering, borttransport, städning och avfallshantering. Det är förbjudet att fästa saker i hallens tak-, pelar- eller väggkonstruktioner. I priset för en monterlösning som tillhandahålls av arrangören ingår upp- och nedmontering av monterkonstruktionerna. Utställaren ansvarar för alla de arbeten och förnödenheter som beställs till montern samt för de kostnader som montern i övrigt ger upphov till för Arrangören, också i fråga om underleverantörer och dylikt. Arrangören har rätt att före evenemanget fakturera de tjänster som utställaren har beställt. Arrangören har rätt att begränsa storleken på montern. För följande åtgärder krävs alltid att
Arrangören ger sitt tillstånd i förväg:
– Utplacering av ett utställningsobjekt som väger mer än 1 000 kg.
– Konstruktions- och dekorationslösningar som är mer än 250 cm höga
– Resning av en monterkonstruktion i två plan
För de ovannämnda åtgärderna skall utställaren skriftligen ansöka om tillstånd hos Arrangören senast 45 dygn före det aktuella mässevenemanget.
9. Att ställa ut och nedmontering
För följande åtgärder skall utställaren inhämta Arrangörens tillstånd i förväg:
– Omnämnande av andra än utställarens, dennes huvudmäns eller representanters namn i montern. För ett omnämnande av detta slag uppbärs en registreringsavgift eller synlighets- och miljöavgift eller den lägsta deltagaravgiften, såvida det inte är fråga om en samavdelning varom överenskommelse ingåtts med Arrangören i samband med anmälan eller såvida inte annat har bestämts i deltagarvillkoren för den aktuella mässan;
– Utdelning av annat material än utställarens egna produkter och eget marnadsföringsmaterial samt all utdelning och annan verksamhet utanför den egna monterns gränser.
– Montrarna får inte tömmas eller nedmonteras före den officiella tidpunkten för nedmontering. Vilken den officiella tidpunkten för nedmonteringen är meddelar Arrangören separat för varje mässevenemang. En utställare som bryter mot den ovannämnda bestämmelsen är skyldig att erlägga ett avtalsvite på tusen (1 000) euro till Arrangören. Om utställaren inte monterar ned sin monter inom utsatt tid, har Arrangören rätt att montera ned montern på utställarens bekostnad, och får då debitera för nedmonterings- och förvaringskostnaderna.
10. Specialvillkor för online-evenemang
Utställaren ansvarar för innehåll som hen tillfört online-evenemanget samt för dess redigering eller radering. Utställaren ansvarar även för säkerhetskopiering av materialet hen tillfört online-evenemanget. Arrangören är inte ansvarig ifall materialet förstörs eller skadas.
Gällande online-evenemang har Arrangören rätt att modifiera eller avlägsna Utställarens material, ifall Arrangören anser att materialet är skadligt. Ifall Utställaren beslutar att göra reklam för en tredje parts service/produkter på hens profilsidor i ett online-evenemang, bör Utställaren komma överens om detta i förhand med Arrangören. Arrangören tar ut en avgift, vars storlek avtalas separat, för att styra användare till nätsidor Utställaren önskar, t.ex. i fråga om mässerbjudanden.
Arrangören har rätt att i ett online-evenemang inskränka eller hindra sådant bruk, som kränker lag, god sed eller en tredje parts skyddade rättigheter, eller som oskäligt belastar den service eller det nätverk Arrangören bjuder, hotar dataskydd eller datasäkerhet, skadar nättjänstens användare eller bruk, eller i övrigt är i motsats till anvisningar eller regler som Arrangören utfärdat.
Mässan kan, ifall den anser det nödvändigt, utan att meddela om det i förväg, även förhindra Utställarens eller användarnas tillgång till online-evenemanget, t.ex. ifall det är nödvändigt för att utveckla eller redigera nätverket eller servicen, för att korrigera bristfälligheter eller defekter, eller på grund av annan service eller underhållsarbete eller på grund av lag, myndigheternas bestämmelser eller motsvarande orsaker. Arrangören strävar till att meddela Utställaren i förväg om andra än plötsliga eller mindre avbrott på det sätt, som Arrangören anser lämpligt, t.ex. i eller via nättjänsten.
Arrangören distribuerar nättjänsten till Utställaren på det sätt som den anser lämpligt. Det har uppstått fel i nättjänsten, ifall den väsentligt avviker från det definierade eller från andra överenskomna egenskaper och denna avvikelse väsentligt förhindrar bruk av nättjänsten. Servicen erbjuds Utställarna ”såsom den är” och Arrangören ger inga direkta eller indirekta garantier om nättjänstens funktion eller dess egenskaper och Arrangören garanterar inte heller, att nättjänsten fungerar utan avbrott eller felfritt.
Uställaren ansvarar själv för bruk av nättjänsten samt för material som hen lämnat i nättjänsten eller delat via nättjänsten till övriga användare eller nätverk samt för att bruket av nätverket eller det material som tidigare nämnts inte kränker en tredje parts upphovsrätt eller industriella eller andra skyddade rättigheter eller att det är i motsats till dessa villkor, lagar eller god praxis eller att det orsakar skada eller störningar åt nätverket, Arrangören, dess kontrahenter, övriga användare av nättjänsten eller någon annan tredje part.
Utställaren ansvarar för sin verksamhet då den strider mot lag, nättjänstens villkor eller god sed och binder sig till att ersätta den skada, som orsakats åt Arrangören eller en tredje part.
11. Skador och försäkring
Utställaren ansvarar för sådana bräckage- och stöldskador samt övriga dylika skador som drabbar konstruktionerna, apparaturen och utställningsföremålen i montern. Utställaren ansvarar för alla sådana person-, egendoms- och övriga skador som drabbar tredje part (såsom mässpubliken eller de övriga utställarna), Arrangören, mässbyggnaderna och/eller mässområdet och som är en följd av konstruktionerna, apparaturen och utställningsföremålen i montern eller som beror på utställarens verksamhet eller utställarens underleverantörer.
Utställaren ansvarar för att de erforderliga person-, egendoms-, motor-fordon och ansvarsförsäkringarna införskaffas. Arrangören ansvarar för sådana skador som eventuellt drabbar utställarna eller tredje part på grund av åtgärder som har vidtagits av Arrangörens egen personal eller på grund av Arrangörens apparatur och byggnader.
12. Elström och elarbeten
Arrangören ansvarar för den allmänna belysningen på mässområdet. Utställaren beställer den elförsörjning som behövs i montern, liksom de nödvändiga installationsarbetena, av Arrangören. Utställaren ansvarar för den elapparatur han tar med sig till montern. Elinstallationerna i Arrangörens utrymmen utförs av en elentreprenör som är auktoriserad av Arrangören. Arrangören ansvarar inte för eventuella skador till följd av ett elavbrott.
13. Bevakning samt brandsäkerhet och övrig säkerhet
Arrangören ansvarar för brandbevakningen och den allmänna ordningen i Mässcentrum, men inte för eventuella skador eller eventuellt svinn i anknytning till utställarens varor, konstruktioner och dylikt. Vad brandsäkerheten samt konstruktionerna och materialen i montern beträffar skall gällande lagar och förordningar samt Mässcentrum säkerhetsinstruktioner följas. Utställaren skall på förhand inhämta tillstånd av polisen eller brandmyndigheterna för eventuella konstruktioner, apparater eller presentationer som är tillståndspliktiga. Vid presentationer av maskiner och annan teknisk utrustning skall bestämmelserna i arbetarskyddslagen och -förordningen samt Mässcentrum säkerhetsinstruktioner följas.
14. Framföranden
Utställaren ansvarar för att de filmer, videoprogram, övriga bildprogram och upptagningar som han förevisar i Arrangörens utrymmen har genomgått den nödvändiga förhandsgranskningen samt för att han har ombesörjt anskaffningen av de tillstånd och betalningen av de avgifter som lagen om upphovsrätt förutsätter för de musikaliska och övriga verk som framförs. Arrangören betalar avgifterna till Teosto och Gramex för utställarnas räkning. Framförandena får inte verka störande på de närliggande montrarna.
15. Passersedlar och inbjudningar
Utställarens monterpersonal och underleverantörer ska ha en personlig passersedel utfärdad av Arrangören vid monterings- och nedmonteringsarbete samt under tiden för mässan. Den ska bäras på ett sätt så att den är väl synlig. Utställaren har inte rätt att sälja vidare inbjudningskort eller passersedlar för
evenemanget.
16. Betalnings- och bokningsvillkor
Finlands Mässa har rätt att fakturera alla kostnader som gäller evenemanget före evenemanget börjar. I första hand använder vi nätfakturering, vår operatör är Open Text Oy. Distributörens identifierare är 003708599126. Försäljningsfakturor som sänts per elpost kommer från adressen services.europe@liaison.com. Mottagaren bör se till att adressen är på de tillåtna avsändarnas lista. Vi debiterar en serviceavgift för pappersfaktura. Vi förbehåller oss rätten till möjliga prisändringar av serviceavgiften.
Om referens krävs på fakturan, vänligen meddela oss referensen vid beställning på adressen yrityspalvelu@messukeskus.com.
Möjliga tilläggsbeställningar faktureras cirka 2 veckor efter evenemanget, ifall företaget har ett finskt FO-nummer och Suomen Asiakastietos kreditbeslut är positivt. I andra fall faktureras alla beställningar som gäller evenemanget före evenemangets början.
Ifall hyran för utställningsytan skall delas mellan flera kundföretag eller om referenseller kontaktinformation ändras, uttags en serviceavgift per faktura som ändras. Den gällande serviceavgiften fås från adressen: yrityspalvelu@messukeskus.com. Vi förbehåller oss rätten till möjliga prisändringar av serviceavgiften. Ifall begäran att ändra en faktura kommer in först efter att fakturan skickats, uttags en förhöjd serviceavgift / fakturerad organisation.
Utställaren bör meddela evenemangsarrangören senast fyrtiofem (45) dagar i förväg, ifall fakturan för utställningsmonterns tekniska genomförande och monterelement skall skickas till en annan organisation. Ifall denna av utställaren utnämnda part inte betalar fakturan inom utsatt tid, överförs ansvaret för fakturans betalning till utställaren.
Deltagaravgiften faktureras före evenemanget. Betalningsvillkor för finska företag är 14 dagar netto, om inte annat överenskommits skriftligen. Undantagsvis, om anmälan har gjorts närmare än 30 – 8 dygn före evenemangets början, är reserveringen bindande från anmälningsdagen framåt och deltagaravgifterna faktureras genast med 7 dagars betalningstid. Ifall anmälan har gjorts närmare än 7 – 0 dygn före evenemangets början, är reserveringen bindande från anmälningsdagen framåt och deltagaravgifterna faktureras och förfaller till betalning GENAST.
Om monterhyran fortfarande är obetald då byggandet av evenemanget börjar, kan monterbyggandet inte påbörjas.
I fråga om utländska kundföretag bör alla beställningar gällande evenemanget betalas innan byggtiden för evenemanget börjar.
Alla tilläggsbeställningar gjorda på plats under evenemanget och dess bygg- och nedmonteringstid bör betalas med kreditkort i samband med beställningen.
17. Biljettbeställningar som faktureras
Företag och föreningar som har ett FO- eller registernummer som är i kraft och vars kreditbeslut är positivt, kan beställa biljetter som faktureras. Beställningen bör göras skriftligt, varefter Finlands Mässa Abp skickar en orderbekräftelse och beställaren bekräftar att uppgifterna är korrekta. Efter detta är beställningen bindande och biljetten/biljetterna skickas till given adress. Ändringar eller  annulleringar kan inte göras efter att orderbekräftelsen har bekräftats av mottagaren. Mässcentrum ansvarar inte för ändringar i evenemangets program. Betalningsvillkoren för finländska företag är 14 dagar netto, ifall inte annat överenskommits skriftligt. Undantag: om det kvarstår 30 – 8 dygn till evenemangets början, är betalningsvillkoren 7 dagar. Om beställningen gjorts närmare än 7-0 dagar före evenemangets början, är betalningsvillkoren GENAST. En serviceavgift tillkommer fakturan, enligt i kraft varande prislista.
18. Force majeure
Arrangören har rätt att annullera ett mässevenemang eller att flytta det till en annan tidpunkt, ifall mässevenemanget inte kan arrangeras under överenskommet datum på grund av oöverstigligt hinder. Arrangören ansvarar inte för förseningar, olägenhet eller skador som uppkommer som en följd av att mässevenemanget inhiberas eller flyttas till en annan tidpunkt på grund av ett oöverstigligt hinder. Utställaren befrias inte från sina förpliktelser och har inte heller rätt till att återfå betalningar som redan gjorts, ifall Arrangören flyttar evenemanget till en annan tidpunkt på grund av oöverstigligt hinder. Betalningsdatum för avgifter som ännu inte erlagts justeras i enlighet med det nya datumet för evenemanget. Som oöverstigligt hinder betraktas händelser som Arrangören inte kan påverka och som Arrangören inte rimligen kunde ta i betraktande vid den tidpunkt då avtalet ingicks och vars följder Arrangören inte heller rimligen hade kunna undvika eller övervinna. Som oöverstigligt hinder betraktats avbrott i energiproduktionen, brand eller någon annan motsvarande händelse som utgör ett hinder för användningen av mässlokalerna, naturkatastrof, jordbävning, krig, uppror, pandemi eller undantagstillstånd eller annan orsak, som orsakar möjlig säkerhetsrisk för mässevenemangets deltagare och/eller utställare. Strejk, lockout, bojkott och annan arbetsstridsåtgärd anses vara ett överstigligt hinder också i det fall att Arrangören själv utgör objekt för eller är delaktig i denna. Att en underleverantör till Arrangören har stött på ett oöverstigligt hinder anses också utgöra en befrielsegrund.
19. Övriga villkor
Gällande mervärdesskatt tillkommer till de priser Arrangören har angett. Finlands Mässa skickar fakturorna till utländska utställare utan mervärdesskatt, under förutsättning att utställaren har angett sitt momsnummer på anmälningsblanketten. Om företaget inte har ett momsnummer eller inte har angett det, skickas fakturorna inklusive moms i enlighet med den finska skattesatsen. Dröjsmålsräntan är 16 %.
Vid behandlingen av eventuella tolkningsfall utgör de finskspråkiga deltagarvillkoren utgångspunkten. Sådana tvister mellan parterna som inte kan lösas genom
förlikning behandlas av Helsingfors tingsrätt i första instans. Den tillämpliga lagen är Finlands lag.
Uppdaterad 12.9.2023